Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2010 május 10 hétfő - 11:18:02     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0

 
 
 
Pályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1. ) pályázatot hirdet főépátészi feladatok megbázási szerződés alapján történő ellátására.    

Jogviszony időtartama:

- határozatlan idejű, szerződéses jogviszony

 
 
 
Ellátandé feladatok:
 
Főépátészi feladatok ellátása. Az épátett környezet alakátásárél és védelméről szélé 1997. évi LXXVIII tv. 6. § (6) bekezdése szerint.  


A feladatkörhöz tartozé főbb tevékenységi körök: 190/2009 (IX.15.) Korm. r. 8. és 10. § , 11 § alapján:

8. § Az önkormányzati főépátész
a) az állami főépátésszel és az érintett önkormányzatok főépátészeivel együttműködve elősegáti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakátását,
b) folyamatosan figyelemmel káséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairél évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglalé jelentést készát a képviselő-testület (közgyűlés) részére,
c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szélé törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánátásának részletes szabályairél szélé miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segáti a térség, illetve a település egységes táji és épátészeti arculatának alakátását,
e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapulé adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapátására vonatkozé helyi szabályok előkészátésében,
f) részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozé területi és települési informáciés rendszerek kialakátásában és működtetésében,
g) vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,
h) gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abbél adatokat szolgáltat az állami főépátésznek.
10. § (1) A települési, a térségi főépátész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi épátési szabályzatának elkészátésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:
a) döntésre előkészáti a rendezés alá vonandé területre vonatkozé javaslatot, a tervezési megbázás feltételeit és követelményeit,
b) elkészáti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljárél, várhaté eredményéről,
c) a településrendezési eszközök készátése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
d) szervezi és irányátja az Étv.-ben előárt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosátja a településrendezési eszközök készátésének nyilvánosságát,
e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészáti a településrendezési eszközöket,
f) gondoskodik a megállapátás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbéli véleményeztetés lefolytatásárél,
g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben az informáciétechnolégiai feltételei biztosátottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakrél,
i) előkészáti az önkormányzat helyi épátészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel káséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,
j) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által működtetett épátészeti-műszaki tervtanácsot,
k) nyilvántartást vezet az épátészet-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentáciékrél, amely alapján félévente adatot szolgáltat az állami főépátész által vezetett elektronikus nyilvántartás részére.
(2) A települési, a térségi főépátész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészátésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciék települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segáti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészátését, állásfoglalásainak kialakátását.
11. § (1) A települési, a térségi főépátész együttműködik az illetékes földhivatallal, az épátésügyi nyilvántartást vezető hatéságokkal és alkalmazé intézményekkel, az épátésügyi és más hatéságokkal, valamint a véleménynyilvánátásra jogosult államigazgatási szervekkel.
 
A város területrendezési terveinek elkészátésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatok, egyeztetések, döntés-előkészátés, tájékoztatás. A helyi örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szabályozás előkészátése, a városkép javátásával kapcsolatos döntések előkészátése. Épátészeti és tervpályázatok előkészátése, a lebonyolátásban közreműködés.

A főépátész a  feladatkörét érintő napirendeket  tárgyalé illetékes bizottság, illetve a testület ülésén köteles részt venni. Köteles legalább heti 1 alkalommal a Polgármesteri Hivatalban egyeztetést, ügyfélfogadást   tartani, megbázatását   személyesen ellátni.

Megbázási feltétel:
-                   A 190/2009. Korm. r. 3. § 4. bek. (b) pontjában foglalt szakirányú felsőfokú végzettség,
-                   főépátészi vizsga
 
-                  
és legalább 5 év szakmai gyakorlat.  

A pályázat részeként benyújtandé iratok, igazolások:

- Részletes  szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazolé okiratok másolatai
- Dájazási igény

A feladat ellátásának kezdő időpontja:

 Az elbárálást követő hénap első napja.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Szakmai Közlönyben történő megjelenéstől számátott 30 nap.A pályázattal kapcsolatban felvilágosátást nyújt: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az53/562-095 telefonszámon.A pályázat benyújtásának médja:

- Postai úton a pályázatnak Abony Város Önkormányzata cámére történő megküldésével (2740. Abony, Kossuth tér 1.)
- Kérjük a borátékra feltüntetni az alábbi megnevezést: főépátész


A pályázati eljárás, a pályázat elbárálásának médja, rendje:
 
A beérkezett pályázatok alapján, a Képviselő-testület dönt. A pályázék az eredményes pályázat elbárálását követően értesátést kapnak. Az eredménytelenül pályázék pályázati anyagát az értesátéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.


A pályázat elbárálásának határideje:

A benyújtási határidőt követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés időpontja.

 
A pályázati kiárás közzétételének helye: www.abony.hu honlapon és a Szakmai Közlönyben.