Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2008 október 13 hétfő - 14:33:39     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0


Abony Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében bérbeadásra meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező Abony, Szolnoki út 92. sz. alatti 53 m2 alapterületű 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra, helyiségekből álló komfortnélküli lakás bérbeadását határozott időtartamra.
Bérlet időtartama: 2év
Bérbeadás jogcíme: szociális bérlakás
Lakásbérleti díj: 6.200,-Ft
Bérbeadás feltételei:

1. szociális bérbevételére az a személy jogosult, akinek a lakás bérleti jogának megpályázása időpontjában – a lakásba együttköltözni kívánó személyekből álló – családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57.000,-Ft), egyedülálló esetén két és félszeresét (71.250,-Ft) nem haladja meg.

2. Lakás bérletére az abonyi bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Abonyban tartózkodó nagykorú személy jogosult, akiaz Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam állampolgára vagyállandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, vagya magyar hatóságok által menekültként elismert személy.

3. Nem lehet lakás bérlője az a személy, akire a lakás bérleti jogának megpályázása időpontjában az alábbi kizáró tényezők valamelyike fennáll:az ország területén lakás tulajdonával, illetve önálló lakásegységnek minősülő, használat szerint megosztott lakás résztulajdonával rendelkezik,az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 50-szeresét meghaladó értékű építési telek, vagy egyéb ingatlan tulajdonjogával rendelkezik,az ország területén önálló állami vagy más önkormányzati lakás bérletével rendelkezik,az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20-szorosát meghaladó értékű ingó vagyon tulajdonjogjogával rendelkezikpályázatában, kérelmében lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul kedvezőbb elbírását tesz lehetővé,jogcím nélküli használó.A fenti kizáró tényezőket az együttköltöző személyek vonatkozásában is vizsgálni és alkalmazni kell.Az 1. pont alól kivételt képez az 1/1 arányban haszonélvezeti joggal terhelten örökölt és a haszonélvező által lakott lakás, illetve önálló lakásegységnek minősülő, használat szerint megosztott lakásrész. A 3. pont alól kivételt képez az a személy, aki az e rendeletben meghatározottak szerint lakás ismételt bérbeadására, cseréjére jogosult.A 4. pont alól kivételt képez az az ingó vagyon, amely a kérelmező megélhetését szolgáló vállalkozás működéséhez szükségesA 6. pont alól kivételt képez a jogcím nélküli lakáshasználó, ha a 94. § (3). § alapján jogosult elhelyezésre, illetve rá nézve - e rendelet szabályozása szerint - a bérleti jogviszony helyreállításának feltételei fennállnak.

4. A jogosultsági feltételek igazolása az alábbiak szerint történik: 1. A jövedelmi viszonyokat a pályázó a lakás bérleti jogának megpályázása, illetve kérelmezése időpontját megelőző 3 havi jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és2. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet munkáltatói igazolással,3. egyéni vállalkozásból eredő jövedelmet, vagy társas vállalkozásból származó tagi és osztalék jövedelmet APEH által kiállított igazolással,4. munkanélküli ellátást a megállapító, megszüntető határozattal és a postai kifizető bizonylattal, ha nem részesül ellátásban, a Munkaügyi Központ erről szóló igazolásával,5. gyermektartásdíjat a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzéssel, ítélettel, vagy a kérelmező nyilatkozatával,6. egyéb jövedelmet (pl. családi pótlék, GYES, szociális támogatások, stb.) a folyósító által kiállított igazolással.7. Az ingatlanvagyont építési telek- és egyéb ingatlantulajdont fél évnél nem régebbi adó és érték bizonyítvánnyal,lakástulajdon esetén a lakás hiteles tulajdoni lapjának másolat, vagy egyszerűsített határozat-szemle bemutatásával,8. ingó vagyont nyilatkozattal.9. A hozzátartozói minőséget elvált családi állapot esetén a jogerős bírósági ítélettel, végzéssel, élettársi kapcsolat esetén hatósági bizonyítvánnyal igazolja.A meghatározott adatok a pályázat, kérelem elbírálására szolgálnak. Nem hozhatók nyilvánosságra a pályázó, kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyát, családi állapotát érintő, az egészségi állapotra vonatkozó, valamint egyéb személyes adatai. Személyazonosító adatok nélkül statisztikai adatszolgáltatás teljesíthető. Házastársak, élettársak lakás bérbeadására kiírt pályázatra jelentkezési lapot, illetve kérelmet kizárólag együttesen nyújthatnak be.

A lakás megtekinthető:
2008.október 16-án 13-14 óra között illetve
2008.október 20-án 9-10 óra között

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap átvehető
:

ügyfélfogadási időben
- hétfő 13-18 óra között
- szerda 8-16 óra között
- péntek 8-12 óra között

2008. október 27-ig a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán.

Pályázat (jelentkezési lap) benyújtásának határideje, módja:
2008. október 28-án 15 óráig zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal, Településfejlesztési Osztály, Abony, Kossuth tér 1. I. emelet 29. szoba

A pályázat elbírálása:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a nyilvántartásba vett pályázatok közül legkésőbb 2008. november 15-ig dönt.
Eredmény ismertetése: A döntésről a Hivatal levélben értesíti a pályázókat a döntéstől számított 8 napon belül.

A pályázat elbírálása az Abony Város Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) sz. rendelete alapján történik.
Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-832 telefonszámon kapható.

Abony Város Önkormányzat
Szociális és Egészségügyi Bizottsága